q

Nhóm Tài Khoản 12

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

 

Giới thiệu nhóm Tài khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn

  Danh mục tài khoản thuộc nhóm Tài khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

 

GIỚI THIỆU

 

 

Đầu tư tài chính ở doanh nghiệp là hoạt động tài chính dùng vốn để mua chứng khoán (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương, tín phiếu kho bạc, trái phiếu công ty cổ phiếu) với mục đích hưởng lãi hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiểm lời, hoặc bỏ vốn vào doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần, góp vốn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều hành công ty liên doanh, công ty cổ phần nhằm chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với doanh nghiệp khác.

Căn cứ vào mục đích và thời hạn, đầu tư tài chính được chia làm hai loại: Đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là việc bỏ vốn mua các chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (như tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng...) hoặc mua vào, bán ra chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) để kiểm lời và các loại đầu tư khác không quá một năm.

Đầu tư tài chính dài hạn là việc mua các chứng khoán có thời hạn thu hồi trên một năm, hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền, hiện vật, mua cổ phần có thời hạn thu hồi trong thời gian trên một năm và các loại đầu tư khác vượt quá thời hạn một năm.

p

 Nhóm Tài khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn.

 

Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (gồm 3 tài khoản):

- Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác;

- Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

p